Specjalizacja (zakres usług)

Kancelaria świadczy zastępstwo prawne przed sądami i organami administracji publicznej. Chętnie udziela swoim klientom doraźnej (okazyjnej) pomocy prawnej oraz zajmuje się ich stałą obsługą prawną.

Prawo cywilne:

  1. Dochodzenie praw i roszczeń uregulowanych w kodeksie cywilnym, w tym roszczenia odszkodowawcze wynikające z nienależytego wykonania umowy, z czynów niedozwolonych i dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli.

  2. Dochodzenie roszczeń od zakładów energetycznych, gazowych, wodnych związane z bezprawnym zajęciem nieruchomości.

  3. Prawo spadkowe - postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, roszczenia z tytułu spadku, zapisu, darowizny, działy spadku i podział majątku.

Prawo pracy:

  1. Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy zarówno w kwestii roszczeń pracownika oraz pracodawcy. W szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę, spraw o ustalenie stosunku pracy, zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych a także ekwiwalentu za urlop.

  2. Pomoc w trudnych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczących rent, emerytur, zasiłków, podlegania ubezpieczeniom społecznym zastępując swoich klientów zarówno przed organami ZUS i KRUS jak i w postępowaniach przed właściwymi sądami.

Prawo handlowe:

  1. Kompleksowa obsługa prawna procesu tworzenia, przekształcenia, podziału, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.

  2. Analiza stanu prawnego w spółkach handlowych oraz w przedsiębiorstwach.

  3. Obsługa prawna posiedzeń organów przedsiębiorcy oraz zgromadzeń wspólników.

  4. Sporządzenie umów dotyczących transakcji kupna/sprzedaży akcji lub udziałów, części bądź całości przedsiębiorstwa.